Nad­miar wie­dzy jest równie szkod­li­wy, jak jej brak .

Émile Zola

 

Regulamin rekrutacji 2020/2021
 
Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji  do naszego liceum na rok szkolny 2020/2021
do klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów ósmej klasy szkoły podstawowej.
 
Rekrutacja do szkoły na rok 2020/2021 będzie prowadzona od 11 maja 2020 roku przez stronę internetową   
https://slaskie.edu.com.pl/
  
Regulamin rekrutacji
do klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej
na rok szkolny 2020/2021 do XIV Liceum Ogólnokształcącego
im. mjr Henryka Sucharskiego w Katowicach
 
Podstawa prawna
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.
Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty Nr WE-KZ.537.10.2020 z dnia 24 stycznia 2020r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych dla absolwentów szkół podstawowych tj. do 4-letniego liceum ogólnokształcącego, 5-letniego technikum oraz 3-letniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.
Na podstawie art.149, art.154, ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.z 2019r. poz. 1148 z późn. zm.).
Sposób rekrutacji:
Szkoła prowadzi w roku szkolnym 2020/2021 nabór do czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego do klas:
- wojskowej
- policyjnej
- pożarniczej
- artystycznej
- ogólnej
 Do XIV Liceum Ogólnokształcącego uczęszczają   uczniowie będący absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej.
Do XIV Liceum Ogólnokształcącego prowadzona jest rekrutacja elektroniczna.
 Zasady punktacji: 
1. W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
1) wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
- mnoży się przez 0,35
b) matematyki,
- mnoży się przez 0,35
c) języka obcego nowożytnego
    - mnoży się przez 0,3;
 2. Laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim są przyjmowani w pierwszej kolejności.
 3. W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, za oceny wyrażone w stopniu:
1) celującym - przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów;
3) dobrym - przyznaje się po 14 punktów;
4) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.
 4. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.
 5. W Liceum Ogólnokształcącym przyznaje się punkty uzyskane za oceny:
a) w klasach policyjnych, wojskowych i pożarniczych z:
- języka polskiego,
- matematyki,
- max (geografii, historii, informatyki, techniki, wiedzy o społeczeństwie, chemii, języka angielskiego) – system wybiera jeden przedmiot, z którego uczeń uzyskał najlepszą ocenę i przydziela odpowiednią ilość punktów.
- wychowania fizycznego
b) w klasie artystycznej i ogólnej z:
- języka polskiego,
- matematyki,
- max (muzyki, plastyki, wiedzy o społeczeństwie, języka angielskiego) - system wybiera jeden przedmiot, z którego uczeń uzyskał najlepszą ocenę i przydziela odpowiednią ilość punktów.
- max (informatyki, historii, biologii, techniki, geografii) - system wybiera jeden przedmiot, z którego uczeń uzyskał najlepszą ocenę i przydziela odpowiednią ilość punktów.
 
6. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;
 
7. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;
 8. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;
 
9. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;
  
10. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.
 
11. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych  wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 
12. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.
 
 13. VI. 1. W postępowaniu rekrutacyjnym na lata szkolne 2019/2020-2021/2022 do szkół
ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d-f ustawy - Prawo oświatowe, w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
1)języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a)celującym - przyznaje się po 35 punktów,
b)bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,
c)dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
d)dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów,
e)dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów;
2)wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym - przyznaje się 30 punktów,
b)bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów,
c)dobrym - przyznaje się 20 punktów,
d)dostatecznym - przyznaje się 10 punktów,
e) dopuszczającym - przyznaje się 5 punktów.
  
14.W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.
15.W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów,           o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.
  16. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym szkoła bierze pod uwagę następujące kryteria:
- dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej
- dziecko jest niepełnosprawne
- jeden z rodziców dziecka jest niepełnosprawny
- oboje rodzice dziecka są niepełnosprawni
- rodzeństwo dziecka jest niepełnosprawne
- dziecko jest samotnie wychowywane w rodzinie
- dziecko jest objęte pieczą zastępczą.
Komisja rekrutacyjna:
1.W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne wchodzi co najmniej 3 nauczycieli.
 
2.W skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:
1) dyrektor szkoły,
2) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły.
 
3. Dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.
 
4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy weryfikacja spełniania przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 
5.  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły  i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.
 
6. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
 
7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może zwoływać posiedzenia komisji poza ustalonymi dniami i godzinami posiedzeń komisji.
 
8. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
 
9. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 
10. Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają w szczególności: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o podjętych czynnościach lub rozstrzygnięciach. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.
 11. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego załącza się w szczególności:
1) listę zweryfikowanych wniosków o przyjęcie do szkoły oraz informację o podjętych czynnościach,
2) informację o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego;
3) listę kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;
4) listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 12. Listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do 4-letniego  Liceum Ogólnokształcącego podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń.
 
 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym.
 
Lp.    Rodzaj czynności    Termin w postępowaniu rekrutacyjnym    Termin w postępowaniu uzupełniającym       
1    Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.    Od 11maja do 23 czerwca 2020r. do godziny 15.00    Od 22 lipca  do 27 lipca 2020r. do godziny 15.00       
2    Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego    Od 26 czerwca do 30 czerwca 2020r. do godziny 15.00     -----------------       
3    Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczonych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.    Do 24 czerwca 2020r.    Do 29 lipca 2020r.       
4    Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.     
10 lipca 2020r     
14 sierpnia 2020r       
5    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych    13 lipca 2020r.    17 sierpnia 2020r.       
6    Potwierdzenie przez kandydata, rodzica  lub opiekuna prawnego kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej    Od 13  lipca do 20 lipca 2020r. do godziny 15.00    Od 17 sierpnia do
21 sierpnia 2020r. do godziny 15.00       
7    Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych    21 lipca 2020r. do godziny 14.00    24 sierpnia 2020r. do godziny 14.00       
8    Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole    21 lipca 2020    24 sierpnia 2020r.       
9.    Opublikowanie przez Śląskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych.    Do 22 lipca 2020    Do 25 sierpnia 2020       
10    Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia    Do 28 lipca 2020    Do 31 sierpnia 2020       
11    Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.    Do 5 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.       
12    Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.    Do 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.       
13    Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.    Do 7 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły.     
 
Tryb oraz zasady postępowania kandydatów uczestniczących w scentralizowanej rekrutacji elektronicznej:
1. Kandydat do młodzieżowych szkół ponadpodstawowych na podbudowie ośmioletniej szkoły podstawowej może  ubiegać się o przyjęcie do nie więcej niż trzech szkół.
 
2. Kandydat wprowadza podanie przez Internet oraz składa dokumenty jedynie w szkole pierwszego wyboru.
 
3. Kandydat dostarcza do szkoły pierwszego wyboru świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego.
 
4. Po ogłoszeniu list zakwalifikowanych kandydatów uczeń potwierdza wolę uczęszczania do wybranej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego.
 
5. Nieprzekazanie oryginałów ww. dokumentów, o których mowa w pkt. 4 jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej szkole i skreśleniem go z listy uczniów.
 
Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej odbywa się w terminach określonych w ustawie o systemie oświaty.

 Do klas o profilu mundurowym nie są przeprowadzane  testy sprawnościowe.
Wymagane dokumenty
Podczas postępowania rekrutacyjnego kandydat posługuje się następującymi dokumentami:
Oryginał oraz poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
Oryginał oraz poświadczona przez dyrektora szkoły podstawowej kserokopia zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
Kserokopia (oryginał do wglądu) zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty lub olimpiad przedmiotowych z wykazu Ministerstwa Edukacji Narodowej
2 zdjęcia legitymacyjne (opisane na odwrocie - imię i nazwisko, data urodzenia)
Karta zdrowia (z)
 
 
Szczegółowe informacje dot. rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021 dostępne są:   
w sekretariacie szkoły, 
na stronie internetowej: www.suchar.katowice.pl./
oraz w informatorach o szkole.
 
Sekretariat czynny jest w godzinach 7.00 -15.00 telefon 032 258-23-50
 

Back to top