Co jest najśmieszniejsze w ludziach? Zawsze myślą na odwrót: spie­szy im się do dorosłości, a potem wzdychają za utraconym dzieciństwem.

Tracą zdrowie by zdobyć pieniądze, potem tracą pieniądze by odzyskać zdrowie. [...]

Żyją jakby nigdy nie mieli umrzeć, a umierają, jakby nigdy nie żyli..

Paulo Coelho  "Być jak płynąca rzeka"

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach ul. Józefowska 32

NIP 634-232-74-34

Bank Pekao S.A o/ Katowice

nr rach: 84 1240 4227 1111 0000 4842 5939

 

UBEZPIECZENIE

Szanowni Państwo,

zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. 

 

STYPENDIUM

Od 1 do 15 września 2021 roku można składać wnioski o stypendia szkolne na rok szkolny 2021/2022.

Pomoc w formie stypendium szkolnego przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie gminy Katowice, jeżeli: rodzina ucznia spełnia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (sierpień 2021) kryterium dochodowe 528 zł nettona osobę w rodzinie.

Wnioski można pobierać w gabinecie pedagoga szkolnego

W razie pytań proszę o kontakt telefoniczny z pedagogiem szkolnym(mgr Beata Kapska)

DNI MUNDUROWE

w roku szkolnym 2021/2022

 

Klasa/dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Klasy Pierwsze *

MUNDUR *

MUNDUR*

MUNDUR*

MUNDUR*

MUNDUR*

Klasy Drugie

WOLNY

MUNDUR

MUNDUR

MUNDUR

WOLNY

Klasy Trzecie GIMN

I semestr

WOLNY

MUNDUR

MUNDUR

WOLNY

WOLNY

Klasy Trzecie GIMN

II semestr

WOLNY

MUNDUR wojsko i straż

MUNDUR policja

WOLNY

WOLNY

Klasy Trzecie SP

I semestr

WOLNY

MUNDUR

MUNDUR

MUNDUR

WOLNY

Klasy Trzecie SP

II semestr

WOLNY

MUNDUR

MUNDUR

WOLNY

WOLNY

Klasa/dzień tygodnia

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

 

 • - Klasy pierwsze mundur noszą 5x w tygodniu do czasu ślubowania. Po złożonym ślubowaniu dniem wolnym od munduru będzie piątek

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

w roku szkolnym 2021/2022

 

 1. 07.09.2021 (wtorek)

godz. 16.30 zebrania organizacyjne dla klas IA i IB

godz. 17.00 zebrania organizacyjne dla klasy IC 

oraz dla klas II i III

 

 1. 17.11.2021 (środa)

godz. 17.00 – wszystkie klasy - dotyczą zagrożeń ocenami niedostatecznymi

 

 1. 24.03.2022 (czwartek) 

godz. 17.00 – klasy I, II, IIIA i IIIB  - zebrania ogólne

   klasy IIIa, IIIb, IIIc - dotyczą zagrożeń ocenami              

 

 1. 24.05.2022 (wtorek)

godz.17.00 zebrania dla klas I, II, IIIA i IIIB  - dotyczą zagrożeń ocenami niedostatecznymi

 

 

Od godziny 16.00-17.00 w dniach zebrań (oprócz pierwszego zebrania organizacyjnego) będą odbywały się konsultacje nauczycieli z rodzicami.

 

 

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO

w roku szkolnym 2021/2022

 

Wydarzenia

 

Data

 1. Uroczyste rozpoczęcie 

roku szkolnego 2021/2022

 

01.09.2021r

 1. Rekolekcje szkolne

 

11-13.04. 2022r.

 1. Dni otwarte

 

Wiosna 2022r. 

Zostaną dopasowane do terminów egzaminu ósmoklasisty

 1. Uroczyste zakończenie zajęć dydaktycznych 

            klas III

29.04.2022r.

 1. Matura 2022r. 

 

04-20.05.2022r.

 

 1. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022

24.06.2022r.

Dni ustawowo wolne:

14.10. 2021 - Dzień Edukacji Narodowej

11.11.2021 - Narodowe Świato Niepodległości

 

6.1.2022- Święto Trzech Króli

3.5.2021 - Święto Konstytucji

16.06.2022 - Boże Ciało

 

Dodatkowe dni wolne

  Zarządzenie Wewnętrzne nr ...........

z dnia ........

Dyrektora XIV Liceum Ogólnokształcącego im. mjr H. Sucharskiego

w Katowicach

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych oraz zakończenia zajęć dydaktycznych w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. mjr  H. Sucharskiego

&1

Działając w opraciu o Rozporządzenie MEN z 05.10.2010 roku oraz zgodnie z &5 rozporządzenia MENiS z 18.04.2002 roku, ustalam dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2021/2022:

- 15.X

-2.XI, 12.XI

-7.1

-2.V,  4.V,  5.V, 6.V

-17.VI

 

Są to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jednakże w tych dniach na terenie szkoły będą prowadzone zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

&2

Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach programowo najwyżśzych ustalam na dzień 30.04.2021 roku.

&3

Zakończenie zajęć dydaktycznych w  pozostałych klasach ustalam na dzień 25.06.2021 roku.

                                                                                                                                                                               &4 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od podpisania.

 

 

 

 

WYCHOWAWSTWA

w roku szkolnym 2021/2022

 

 

Klasy pierwsze

Klasa I A (policyjna)                                          mgr Dorota Paczyńska-Bulska 

Klasa I B (wojskowa)                                         mgr Katarzyna Kurek 

    Klasa I C (pożarniczo-teatralno-filmowo-turystyczna)  mgr Jolanta Tinel-Bańczyk

 

 

Klasy drugie

Klasa II A (policyjna)                                           mgr Marta Mieńciuk

Klasa II B (policyjno-wojskowa)                        mgr Andrzej Adamczyk

Klasa II C (pożarniczo-artystyczno-ogólna)        mgr Beata Małysz

 

Klasy trzecie

Po szkole podstawowej

Klasa III A (policyjna)                                           mgr Ewa Szylewska

Klasa III B (wojskowo-pożarnicza)                      mgr Anna Gryglaszewska

 

Po gimnazjum

Klasa III a (policyjna)                                           mgr Jadwiga Dobrzycka

Klasa III b (wojskowo-pożarnicza)                       mgr Dawid Ceglarek

Klasa III c (artystyczno-ogólno-policyjna)           mgr Justyna Kluz-Machlik

 

 

                     

                           

 

 

  GODZINY PRACY PIELĘGNIARKI

w roku szkolnym 2021/2022

PONIEDZIAŁEK 7:30-13:00

PIĄTEK 7:30 - 11:30

 

                                                                                       

    ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE PANDEMII

Regulamin funkcjonowania  szkoły w czasie  pandemii COVID-19

obowiązujący w XIV LO im. mjr. H. Sucharskiego w Katowicach

od 1 września 2020 r.

opracowany  na podst. wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek

 

·       Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Powyższe zasady dotyczą też nauczycieli i innych pracowników szkoły.

·       Uczniowie przemieszczający się z budynku szkoły do hali sportowej lub do sal katechetycznych oraz towarzyszący im nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

·       Wszyscy wchodzący do szkoły są zobligowani do zapoznania się z umieszczoną przy wejściu  informacją o obowiązku dezynfekowania rąk oraz z instrukcją użycia środka dezynfekującego. Tym samym wszyscy wchodzący do budynku  mają obowiązek skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk, który jest dostępny  na parterze szkoły.

·       Rodzice (opiekunowie) uczniów mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

·       1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

·       dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

·       dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

·       rodzice (opiekunowie) powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk),

·       rodzice (opiekunowie) nie mogą przekraczać obowiązujących stref przebywania .

·       Pobyt  w szkole osób z zewnątrz  ogranicza się do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

·       Maseczki i rękawice jednorazowe należy wrzucać do przeznaczonych na ten cel pojemników.

·       Komunikacja  z rodzicami (opiekunami) ucznia będzie w możliwych przypadkach ograniczona do komunikowania się w sposób niebezpośredni (z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość).

·        W szkole znajduje się termometr bezdotykowy, dezynfekowany po użyciu w danej grupie. 

·       Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

·       W celu umożliwienia zachowania dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, każdy oddział będzie odbywał zajęcia lekcyjne w jednej przypisanej mu sali lekcyjnej (szczegółowe informacje dotyczące przydziału sal zostaną udostępnione w odrębnej instrukcji). Wyjątki stanowią lekcje informatyki, które będą realizowane w sali nr 2, będącej salą wspólną, lekcje z podziałem na grupy  oraz lekcje wychowania fizycznego.

·       W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

·       Nauczyciele i uczniowie podczas grupowego przemieszczania się w ciągach komunikacyjnych mają obowiązek zakrywania nosa i ust.

·       Wychowawcy klas, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, są zobowiązani do usunięcia z przypisanych ich oddziałom  sal lekcyjnych przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie myć,  prać lub dezynfekować albo  do uniemożliwienia dostępu do w/w sprzętów i przedmiotów.

·       Nauczyciele wychowania fizycznego są zobligowani do przestrzegania zasady czyszczenia lub dezynfekowania przyborów do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywanych podczas zajęć.

·       Obostrzenia związane z sytuacją pandemiczną podczas musztr w klasach i w grupach o charakterze mundurowym określa Regulamin Musztr ( zał. nr 1).

·       Wietrzenie sal lekcyjnych (w tym sal katechetycznych) w czasie przerw  będzie należały jak dotychczas do obowiązków uczniów dyżurnych. W przypadku sal (w tym sal katechetycznych), w których przebywa przez cały dzień nauki ta sama grupa uczniów, dezynfekcja na przerwach będzie ograniczona  do powierzchni, z których bezpośrednio korzysta nauczyciel podczas lekcji i będzie ona jego obowiązkiem. W innym przypadku uczniowie dyżurni będą zobowiązani do dezynfekowania powierzchni płaskich pod nadzorem kończącego lekcję nauczyciela. Wychowawcy są zobligowani do zapoznania dyżurnych z zaleceniami producenta znajdującymi się na opakowaniu środka do dezynfekcji (bardzo ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby dyżurujący oraz pozostali uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

·       Wietrzenie szatni oraz czyszczenie i dezynfekowanie przyborów do ćwiczeń wykorzystanych podczas lekcji wychowania fizycznego będzie należało do obowiązków uczniów będących w danym dniu dyżurnymi (pod nadzorem nauczyciela), chyba że kierownictwo hali sportowej zdecyduje inaczej.

·       Pracownicy obsługi są zobowiązani do wietrzenia korytarzy szkolnych przynajmniej raz na godzinę oraz do wietrzenia sal lekcyjnych przed rozpoczęciem zajęć w danym dniu i po ich zakończeniu oraz do dezynfekowania sal lekcyjnych po zakończeniu zajęć w każdym dniu.

·       Pracownicy obsługi są zobowiązani do dbania na bieżąco o czystość ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń sanitarnohigienicznych.

·       Nauczyciele , w tym wychowawcy, mają obowiązek upowszechniania wśród uczniów zasad korzystania z pomieszczeń sanitarnohigienicznych (stosowania się do umieszczonej w nich instrukcji prawidłowego mycia rąk).

·       Dezynfekcja obejmuje powierzchnie dotykowe (np. poręcze, klamki i powierzchnie płaskie, w tym blaty biurek i stolików, klawiatury i włączniki).

·       Nauczyciele prowadzący zajęcia lekcyjne w formie zblokowanej nie uwzględniają przerwy po pierwszej lekcji w bloku, natomiast kierują uczniów na przerwę tyle  minut przed zakończeniem drugiej lekcji w bloku, ile trwa najbliższa przerwa. Po rozpoczęciu ogólnej przerwy, uczniowie przebywający na niej z czasowym wyprzedzeniem wracają do sali lekcyjnej na czas jej trwania. Kolejna lekcja dla nich rozpoczyna się, jak dla pozostałych uczniów, po przerwie ogólnej.

·       Nauczyciele pełniący dyżury przed rozpoczęciem zajęć szkolnych lub podczas przerw śródlekcyjnych mają obowiązek kontrolowania stosowania się przez uczniów do obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem podczas pandemii oraz obowiązek natychmiastowego reagowania w wypadku ich nieprzestrzegania.

·       Nauczyciele pełniący dyżury na parterze lub na boisku szkolnym są zobowiązani do zapobiegania tłumnemu wchodzeniu na teren szkoły uczniów rozpoczynających zajęcia w danym dniu. Ma to na celu zachowanie bezpiecznego dystansu między uczniami podczas przerw śródlekcyjnych ( w tym uniknięcie tłoczenia się przy uczniowskich szafkach).

·       Nauczyciele są zobowiązani do dopilnowania przestrzegania przez uczniów zasad higieny osobistej. Wychowawcy mają obowiązek te zasady upowszechniać, a dyżurujący na przerwach śródlekcyjnych nauczyciele- dbać o to, aby uczniowie ich przestrzegali (mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety).

·       Opiekunowie sal lekcyjnych ( dotyczy to również sali gimnastycznej i sal katechetycznych) oraz nauczyciele w nich uczący mają obowiązek wzmożonej dbałości o utrzymywanie w nich czystości i porządku.

·       Uczniowie są zobligowani do posiadania własnych przyborów i podręczników, które znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub w jego szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi.

·       Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły w czasie przerw.

·       Nauczyciele wychowania fizycznego są zobligowani do ograniczenia ćwiczeń i gier kontaktowych oraz do odbywania zajęć, jeśli to możliwe, na świeżym powietrzu.

·       Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

·       Na zajęciach pozalekcyjnych organizowanych  w szkole obowiązują odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych (szczegółowe informacje dotyczące tej formy zajęć zostaną udostępnione w odrębnej instrukcji).

·       Nauczyciel realizujący nauczanie indywidualne w domu ucznia jest zobligowany do zachowania bezpiecznej odległości podczas zajęć (1,5 m), a gdy nie jest to możliwe- do zakrywania nosa i ust (te same zasady dotyczą ucznia). Ma też obowiązek mycia rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekowania po przyjściu do domu ucznia.

·       Obowiązkiem rodziców (opiekunów) ucznia nauczanego indywidualnie jest wietrzenie pomieszczenia, w którym odbywa się nauka oraz mycie/dezynfekowanie znajdujących się w nim powierzchni dotykowych przed i po zajęciach. Do rodziców (opiekunów) ucznia należy też dbanie o to, aby w pomieszczeniu podczas lekcji nie przebywały osoby trzecie.

·       Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy będą podlegać obowiązującym na terenie szkoły zasadom bezpieczeństwa w okresie pandemii. Będzie obowiązywać konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece (zał. nr 2).

·       W okresie pandemii nie będą podejmowane inicjatywy wymagające bezpośredniego kontaktu uczniów XIV LO z uczniami innych szkół.

·       Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy są udostępnione w odrębnej informacji (zał. nr 3).

·       Wychowawcy klas są zobowiązani do zapoznania uczniów z niniejszym regulaminem.

·       Wychowawcy klas są zobowiązani do przedstawienia niniejszego regulaminu rodzicom oraz do zapoznania ich z opracowanymi przez MEN, MZ i GIS zasadami postępowania, których przestrzeganie zwiększa bezpieczeństwo po powrocie uczniów do szkół.

·       Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdzi pojawienie się objawów chorobowych, mogących sugerować zakażenie koronawirusem, u ucznia, jest zobowiązany odizolować go od innych osób (umieścić w pomieszczeniu przeznaczonym na izolatkę) i poinformować o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły, który przedsięweźmie dalsze działania.

·       W przypadku zakwalifikowania Katowic do strefy podwyższonego zagrożenia pandemicznego, dyrektor szkoły jest zobligowany do wprowadzenia na terenie szkoły obowiązujących w tej strefie obostrzeń.

·       Dyrektor szkoły na podstawie własnej oceny stopnia zagrożenia pandemicznego na terenie szkoły może wprowadzić dodatkowe obostrzenia np. obowiązek zakrywania nosa i ust podczas pobytu w szkole, zakaz organizowania wycieczek, uroczystości szkolnych itp.

·       Nauczyciele prowadzący zajęcia lekcyjne w formie zblokowanej nie uwzględniają przerwy po pierwszej lekcji w bloku, natomiast kierują uczniów na przerwę tyle  minut przed zakończeniem drugiej lekcji w bloku, ile trwa najbliższa przerwa. Po rozpoczęciu ogólnej przerwy, uczniowie przebywający na niej z czasowym wyprzedzeniem wracają do sali lekcyjnej na czas jej trwania. Kolejna lekcja dla nich rozpoczyna się, jak dla pozostałych uczniów, po przerwie ogólnej ( wprowadzono 6.09.2020r. ).

 

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

                                                                                             Rok szkolny 2020/2021

                                                                                                            (zał. nr 1)

 1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony w dzienniku elektronicznym.
 2. W pomieszczeniach biblioteki nie może przebywać jednocześnie więcej niż 8 osób, przy stoliku
  w czytelni może usiąść 1 osoba.
 3. Strefa wypożyczalni (magazynowania zbiorów) jest dostępna tylko dla bibliotekarza.
 4. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych co najmniej raz dziennie.
 5. Zaleca się, aby bibliotekarz w trakcie obsługi czytelników używał rękawiczek oraz osłony nosa
  i ust.
 6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 7. Przyjęte materiały biblioteczne (książki, płyty, gry, czasopisma itp.) należy odłożyć do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy na okres:
 • 2 dni w przypadku dokumentów papierowych lub tekturowych,
 • 72h w przypadku dokumentów zafoliowanych lub plastikowych.

 

     8. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami opartymi na detergentach i alkoholu ze względu na szkodliwe działanie tych substancji na materiały  

         biblioteczne.

 

REGULAMIN TRENINGU MUSZTRY

KLAS MUNDUROWYCH XIV LO w KATOWICACH

                                                                                                   Rok szkolny 2020/2021

                                                                                                                 (zał. nr 2)

 1. Treningi mogą odbywać się w ramach określonych godzin lekcyjnych według planu przygotowanego przez Szefa Wyszkolenia Mundurowego XIV LO w Katowicach i zatwierdzonego przez Dyrektora placówki.
 2. Treningi prowadzą tylko i wyłącznie wyznaczeni Uczniowie wiodący, Osoby pomocnicze oraz będący w rezerwie i dyspozycji osób wiodących zwane dalej Dowódcami – zgodnie z wykazem Opiekunów Klas pierwszych w zakresie Musztry indywidualnej i zespołowej zatwierdzonym przez Dyrektora placówki.
 3. Przeprowadzenie treningu Dowódca przed każdym treningiem ustala z Nauczycielem Opiekunem i uzyskuje jego zgodę oraz uzgadnia miejsce prowadzenia treningu.
 4. Nauczyciel Opiekun ma prawo podjąć decyzję o odwołaniu treningu w wyjątkowych i uzasadnionych okolicznościach podyktowanych np. względami bezpieczeństwa lub warunkami atmosferycznymi o czym niezwłocznie informuje Dyrektora oraz Wychowawcę i Szefa Wyszkolenia Mundurowego.
 5. Jeżeli Nauczyciel Opiekun ma zastrzeżenia do strony merytorycznej treningu, stosowanych metod itp. może przerwać trening. Po jego zakończeniu należy swoje uwagi przekazać Dyrektorowi i Szefowi Wyszkolenia Mundurowego.
 6. Za bezpieczeństwo, stosowanie właściwych norm społecznych i kulturalnego zachowania podczas treningu odpowiada Nauczyciel Opiekun.
 7. Za opanowanie poszczególnych elementów musztry odpowiadają Uczniowie wiodący w poszczególnych grupach.
 8. Treningi w terminach innych niż podane w Planie musztry zatwierdzonym przez Dyrektora placówki na dany tydzień są zabronione.
 9. Wszyscy uczestnicy treningów, którzy są osłabieni, mają kaszel i podwyższona temperaturę nie mogą uczestniczyć w treningu musztry zgodnie z wytycznymi dla zajęć w szkołach.
 10. Treningi musztry muszą uwzględniać wytyczne ministerialne dotyczące zachowania odpowiedniego dystansu między ćwiczącymi uczniami.
 11. Trening musztry rozpoczyna się i kończy dezynfekcją rąk uczestników. Nauczyciele Opiekunowie są odpowiedzialni za realizację niniejszego punktu regulaminu.
 12. Wynikłe z treści regulaminu spory rozstrzyga Dyrektor placówki po zasięgnięciu opinii Szefa Wyszkolenia Mundurowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 13. Uczestnicy treningów oraz Nauczyciele Opiekunowie zapoznają się z niniejszym regulaminem  przyjmują jego treść do wiadomości i stosowania składając czytelny podpis na karcie zapoznania.

Regulamin korzystania z gabinetu profilaktyki medycznej

Rok szkolny 2020/2021

(zał. nr 3)

 

Gabinet profilaktyki medycznej funkcjonuje w okresie pandemii zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez NFZ tj.

wtorek, czwartek   07.30-11.00

piątek 07.30-12.00

Gabinet wyposażony jest w środki do dezynfekcji rąk, a także powierzchni płaskich. Stolik zabiegowy jest dezynfekowany przed i po pracy; kozetka i podest wagi- po każdym uczniu.

Termometr jest dezynfekowany po każdym uczniu, szafki medyczne- raz w tygodniu.

Ponadto gabinet jest wyposażony w rękawiczki jednorazowe, przyłbice, maseczki i fartuchy fizelinowe.

Do gabinetu można wchodzić pojedynczo. Wchodząc, trzeba zdezynfekować ręce oraz zasłonić usta i nos.

W przypadku podejrzenia zachorowania na COVID-19 podejmujemy działania zgodne z procedurami.

 

REGULAMIN TRENINGU MUSZTRY

KLAS MUNDUROWYCH XIV LO w KATOWICACH

                                                                                                        Rok Szkolny 2020/21

                                                                                                                 (zał. nr 1)

 1. Treningi mogą odbywać się w ramach określonych godzin lekcyjnych według planu przygotowanego przez Szefa Wyszkolenia Mundurowego XIV LO w Katowicach i zatwierdzonego przez Dyrektora placówki.
 2. Treningi prowadzą tylko i wyłącznie wyznaczeni Uczniowie wiodący, Osoby pomocnicze oraz będący w rezerwie i dyspozycji osób wiodących zwane dalej Dowódcami – zgodnie z wykazem Opiekunów Klas pierwszych w zakresie Musztry indywidualnej i zespołowej zatwierdzonym przez Dyrektora placówki.
 3. Przeprowadzenie treningu Dowódca przed każdym treningiem ustala z Nauczycielem Opiekunem i uzyskuje jego zgodę oraz uzgadnia miejsce prowadzenia treningu.
 4. Nauczyciel Opiekun ma prawo podjąć decyzję o odwołaniu treningu w wyjątkowych i uzasadnionych okolicznościach podyktowanych np. względami bezpieczeństwa lub warunkami atmosferycznymi o czym niezwłocznie informuje Dyrektora oraz Wychowawcę i Szefa Wyszkolenia Mundurowego.
 5. Jeżeli Nauczyciel Opiekun ma zastrzeżenia do strony merytorycznej treningu, stosowanych metod itp. może przerwać trening. Po jego zakończeniu należy swoje uwagi przekazać Dyrektorowi i Szefowi Wyszkolenia Mundurowego.
 6. Za bezpieczeństwo, stosowanie właściwych norm społecznych i kulturalnego zachowania podczas treningu odpowiada Nauczyciel Opiekun.
 7. Za opanowanie poszczególnych elementów musztry odpowiadają Uczniowie wiodący w poszczególnych grupach.
 8. Treningi w terminach innych niż podane w Planie musztry zatwierdzonym przez Dyrektora placówki na dany tydzień są zabronione.
 9. Wszyscy uczestnicy treningów, którzy są osłabieni, mają kaszel i podwyższona temperaturę nie mogą uczestniczyć w treningu musztry zgodnie z wytycznymi dla zajęć w szkołach.
 10. Treningi musztry muszą uwzględniać wytyczne ministerialne dotyczące zachowania odpowiedniego dystansu między ćwiczącymi uczniami.
 11. Trening musztry rozpoczyna się i kończy dezynfekcją rąk uczestników. Nauczyciele Opiekunowie są odpowiedzialni za realizację niniejszego punktu regulaminu.
 12. Wynikłe z treści regulaminu spory rozstrzyga Dyrektor placówki po zasięgnięciu opinii Szefa Wyszkolenia Mundurowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 13. Uczestnicy treningów oraz Nauczyciele Opiekunowie zapoznają się z niniejszym regulaminemprzyjmują jego treść do wiadomości i stosowania składając czytelny podpis na karcie zapoznania.

 

WSPÓŁZAWODNICTWO KLASOWE

 

Regulamin współzawodnictwa klasowego

Celem współzawodnictwa jest wyłonienie najlepszej klasy.
Klasa, która uzyska największa liczbę punktów otrzymuję nagrodę w postaci wycieczki, imprez szkolnych (w zależności od środków, którymi dysponuje rada rodziców)
Współzawodnictwo trwa od 01.IX.2021 do 15.IV.2022.
Punkty zdobywa cała klasa oraz poszczególni uczniowie dla swojej klasy

Klasy zdobywają punkty za:
1)Frekwencję w okresie od 1 września do 15 kwietnia
   1 miejsce-40p, 2 miejsce-30p, 3 miejsce-20p,
   4 miejsce-15 punktów, 5miejsce-10p.
Każdy uczeń ze 100% frekwencją zdobywa dla klasy dodatkowo 20p*.

2)Średnią ocen klasy:
  1 miejsce-60p, 2 miejsce-40p, 3 miejsce-30p, 4 miejsce-25p,
  5 miejsce-10p.
 Dodatkowo każdy uczeń ze średnią ocen:
  4,0-4,2 zdobywa dla klasy 30p, uczeń ze średnią 4,2-4,4 zdobywa 40p, natomiast uczeń ze średnią powyżej 4,5 uzyskuje dla klasy 60p.

3)Wolontariat
Uczeń otrzymuje 10p na semestr za aktywną, półroczną pracę w wolontariacie, OSP, wolontariacie w ośrodku rehabilitacyjnym dla dzieci niepełnosprawnych, udział w wolontariacie na rzec Domu Aniołów Stróżów.                 Udział ucznia w jednorazowej akcji wolontariackiej 1p

4)Udział w akcjach charytatywnych
Uczniowie otrzymują punkty w zależności od rodzaju akcji:
Akcja nakrętka, „góra grosza”:           
 I miejsce- 40p
II miejsce- 35p
III miejsce- 30p (o 5 punktów mniej za kolejne miejsce)
Inne zbiórki (słodycze, karmy, artykuły biurowe dla dzieci)
I miejsce- 30p
II miejsce- 25p
III miejsce- 20p (o 5 punktów mniej za kolejne miejsce)

5) Udział w szkolnych konkursach przedmiotowych:
za zwycięstwo: 1 miejsce-6p, drugie-5p, trzecie-4p. Udział 1p.


6) Udział w konkursach międzyszkolnych, olimpiadach, zawodach sportowych*:
a)międzyszkolnych - 1 miejsce-15p, drugie-10p, trzecie-5p. Udział 2p.
b)wojewódzkich - 1 miejsce-20p, drugie-15p, trzecie-10p. Udział 5p.
c)ogólnopolskich – 1 miejsce-25p, drugie-20p, trzecie-15p. Udział 8p.
d)międzynarodowych – 1 miejsce-30p, drugie-25p, trzecie-20p. Udział 10p.

7) Organizacja imprez szkolnych (akademie, apele, dzień kota, dni otwarte itp.)
2pkt dla ucznia za wykonanie konkretnego zadania.

8)Czytelnictwo:
a)klasowe:1 miejsce-15p, drugie-10p, trzecie-8p, czwarte-5p, piąte-3p.
b)indywidualne: 1miejsce-20p, drugie-15p, trzecie-10p.

9) Udział w innych akcjach organizowanych na terenie szkoły (dzień pluszowego misia, dzień św. Patryka)
I miejsce- 20p
II miejsce- 15p
III miejsce- 10p (o 2 punkty mniej za kolejne miejsce)

10) Zachowanie:
Każdy uczeń za zachowanie wzorowe otrzymuje-3p, bardzo dobre-2p, nieodpowiednie-(-2p), naganne-(-3p).

Po zakończeniu okresu współzawodnictwa punkty podlicza Komisja w składzie:
Wicedyrektor, Przewodniczący Zarządu Uczniowskiego, Przedstawiciel Rady Rodziców.


W pokoju nauczycielskim będzie znajdował się zeszyt współzawodnictwa.
Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do dokonania na bieżąco wpisu nazwiska ucznia i zdobytych przez niego punktów w danej dziedzinie (w formie działalności).

* Za 100% frekwencję uznaje się, że uczeń nie opuścił ani jednego dnia zajęć lekcyjnych (nie  
   najwyższą frekwencję w danej klasie),
* Nauczyciele wychowania fizycznego proszeni są o przyznawanie punktów za końcowy wynik zawodów czyli pomijany jest udział w eliminacjach, półfinałach itp.

Back to top