Co jest najśmieszniejsze w ludziach? Zawsze myślą na odwrót: spie­szy im się do dorosłości, a potem wzdychają za utraconym dzieciństwem.

Tracą zdrowie by zdobyć pieniądze, potem tracą pieniądze by odzyskać zdrowie. [...]

Żyją jakby nigdy nie mieli umrzeć, a umierają, jakby nigdy nie żyli..

Paulo Coelho  "Być jak płynąca rzeka"

RADA RODZICÓW

Rada Rodziców w XIV Liceum Ogólnokształcącym w Katowicach ul. Józefowska 32

NIP 634-232-74-34

Bank Pekao S.A o/ Katowice

nr rach: 84 1240 4227 1111 0000 4842 5939

 

UBEZPIECZENIE

Szanowni Państwo,

zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży szkolnej jest dobrowolną umową ubezpieczenia i może być ona zawarta wyłącznie z woli rodziców. 

 

STYPENDIUM

 

DNI MUNDUROWE

w roku szkolnym 2020/2021

 

Klasa/dzień tygodnia Poniedziałek Wtorek

środa

Czwartek Piątek
Klasy Pierwsze MUNDUR MUNDUR MUNDUR MUNDUR WOLNY
Klasy Drugie WOLNY MUNDUR MUNDUR MUNDUR WOLNY
Klasy Trzecie I półrocze WOLNY MUNDUR WOLNY MUNDUR WOLNY
Klasy Trzecie II półrocze WOLNY MUNDUR wojsko i straż WOLNY MUNDUR policja WOLNY

 

HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

w roku szkolnym 2020/2021

                   

                      1. 9.09.2020 (środa)  
                        godz.16.00    Zebrania organizacyjne dla klas II i III,

                        godz. 18.00   zebrania organizacyjne dla klas I

                    2. 17.11.2020 (wtorek)
                        godz. 16.00   zebrania dla klas II i III - dotyczą zagrożeń ocenami niedostatecznymi,

                        godz.18.00    zebrania dla klas I- dotyczą zagrożeń ocenami niedostatecznymi.

                    3. 11.01.2021 UWAGA!
                       Ze względu na przesunięcie w czasie ferii zimowych zebrania dotyczące podsumowania pracy ucznia w pierwszym semestrze nie odbędą się. 

                       Wychowawcy klas przekażą istotne informacje poprzez dziennik elektroniczny w dniu 18.01.2021r. Prosimy o odczytanie wiadomości. 

                    4. 25.03.2021 (czwartek)    UWAGA! Nastąpi zmiana godziny spotkań:
                        godz. 17:00 WSZYSTKIE KLASY, SPOTKANIE ONLINE (TEAMS)

                    5. 20.05.2021 (czwartek)    
                        godz.17.00   zebrania dla klas I i II- dotyczą zagrożeń ocenami niedostatecznymi.

Od 16.00 do 18.00 w dniach zebrań będą odbywały się konsultacje nauczycieli z rodzicami.

Ze względu na sytuację pandemiczną, prosimy rodziców (opiekunów) o informowanie z tygodniowym wyprzedzeniem wicedyrektora szkoły przez dziennik elektroniczny lub telefonicznie ( numer kontaktowy szkoły ) o chęci skonsultowania się z konkretnym nauczycielem (nauczycielami) w dniu zebrania.

 

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO

w roku szkolnym 2020/2021

 

Wydarzenia

Data

      1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

1.09.2020

     2. Przerwy świąteczne:

23-31.12.2020

1.4-6.4 .2021

     3.  Ferie zimowe 

01-14.02.2021

     4.  Rekolekcje szkolne

29-31.03.2021
     5. Dni otwarte szkoły

Wiosna 2021.

Zostaną dostosowane do terminów egzaminów

po szkole podstawowej oraz egzaminów gimnazjalnych

     6. Uroczyste zakończenie zajęć  

         dydaktycznych klas III   

30.04.2021

     7. Matura 2021.

          Egzaminy zewnętrzne i wewnętrzne

Od 04.05.

do 19.05.2021

część pisemna

 

07-20.05.2021

część ustna

   8. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

25.06.2021

 

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

14.10. 2020 (środa) - Dzień Edukacji Narodowej

11.11.2020 (środa) - Narodowe Świato Niepodległości

1.1.2021 (piątek) - Nowy Rok

6.1.2020 (środa) - Święto Trzech Króli

3.5.2021 (poniedziałek) - Święto Konstytucji

3.06.2021 (czwartek) - Boże Ciało

Dodatkowe dni wolne:

  Zarządzenie Wewnętrzne nr 8/2020

z dnia 14.09.2020r

Dyrektora XIV Liceum Ogólnokształcącego im. mjr. H. Sucharskiego

w Katowicach

w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych oraz zakończenia zajęć dydaktycznych w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. mjr.  H. Sucharskiego

&1

Działając w opraciu o Rozporządzenie MEN z 05.10.2010 roku oraz zgodnie z &5 rozporządzenia MENiS z 18.04.2002 roku, ustalam dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2020/2021:

- 02 listopada 2020 r. (poniedziałek)

- 21, 22 grudnia (poniedziałek, wtorek) - zmiana za 04, 05 stycznia 2021 r.  zgodnie z Zarządzeniem Wewnętrznym nr 21/2020

- 04, 05, 06, 07 maja 2021 (wtorek, środa, czwartek, piątek)

- 04 czerwca 2021 r. (piątek)

 

Są to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, jednakże w tych dniach na terenie szkoły będą prowadzone zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

&2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

WYCHOWAWSTWA

w roku szkolnym 2020/2021

Po szkole podstawowej:

 

Klasa I a (policyjna)                                                    mgr Marta Mieńciuk                                                      

Klasa I b  (policyjno-wojskowa )                           mgr  Andrzej Adamczyk                                

Klasa  I c (pożarniczo-artystyczno-ogólna)      mgr Beata Małysz

 

Po gimnazjum:

 

Klasa II a (policyjna)                                                   mgr Jadwiga Dobrzycka   

Klasa II b  (wojskowo- pożarnicza )                      mgr Dawid Ceglarek

Klasa II c (artystyczno-ogólno-policyjna)          mgr Justyna Kluz-Machlik

 

Po szkole podstawowej:

 

Klasa II A (policyjna)                                                   mgr Ewa Szylewska

Klasa II B (wojskowo- pożarnicza )                       mgr Anna Gryglaszewska

 

Po gimnazjum:

                     

Klasa III A (policyjna )                                                 mgr Magdalena Ginalska                                                                 

Klasa III B (policyjno- pożarnicza)                         mgr Katarzyna Kurek                                                            

Klasa III C (wojskowa)                                                mgr Sylwester Grzanka                             

Klasa III D (artystyczno-ogólna)                             mgr Justyna Wewióra   

 

  GODZINY PRACY PIELĘGNIARKI

w roku szkolnym 2020/2021

WTOREK 7:30-11:00

CZWARTEK 7:30 - 11:00

PIĄTEK 7:30 - 12:00

(DO ODWOŁANIA ŚRODA 7:30-10:00)

                                                                                       

    ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE PANDEMII

Regulamin funkcjonowania  szkoły w czasie  pandemii COVID-19

obowiązujący w XIV LO im. mjr. H. Sucharskiego w Katowicach

od 1 września 2020 r.

opracowany  na podst. wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek

 

·       Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Powyższe zasady dotyczą też nauczycieli i innych pracowników szkoły.

·       Uczniowie przemieszczający się z budynku szkoły do hali sportowej lub do sal katechetycznych oraz towarzyszący im nauczyciele są zobowiązani do przestrzegania aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

·       Wszyscy wchodzący do szkoły są zobligowani do zapoznania się z umieszczoną przy wejściu  informacją o obowiązku dezynfekowania rąk oraz z instrukcją użycia środka dezynfekującego. Tym samym wszyscy wchodzący do budynku  mają obowiązek skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk, który jest dostępny  na parterze szkoły.

·       Rodzice (opiekunowie) uczniów mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

·       1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

·       dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

·       dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

·       rodzice (opiekunowie) powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk),

·       rodzice (opiekunowie) nie mogą przekraczać obowiązujących stref przebywania .

·       Pobyt  w szkole osób z zewnątrz  ogranicza się do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.

·       Maseczki i rękawice jednorazowe należy wrzucać do przeznaczonych na ten cel pojemników.

·       Komunikacja  z rodzicami (opiekunami) ucznia będzie w możliwych przypadkach ograniczona do komunikowania się w sposób niebezpośredni (z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość).

·        W szkole znajduje się termometr bezdotykowy, dezynfekowany po użyciu w danej grupie. 

·       Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).

·       W celu umożliwienia zachowania dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, każdy oddział będzie odbywał zajęcia lekcyjne w jednej przypisanej mu sali lekcyjnej (szczegółowe informacje dotyczące przydziału sal zostaną udostępnione w odrębnej instrukcji). Wyjątki stanowią lekcje informatyki, które będą realizowane w sali nr 2, będącej salą wspólną, lekcje z podziałem na grupy  oraz lekcje wychowania fizycznego.

·       W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

·       Nauczyciele i uczniowie podczas grupowego przemieszczania się w ciągach komunikacyjnych mają obowiązek zakrywania nosa i ust.

·       Wychowawcy klas, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, są zobowiązani do usunięcia z przypisanych ich oddziałom  sal lekcyjnych przedmiotów i sprzętów, których nie można skutecznie myć,  prać lub dezynfekować albo  do uniemożliwienia dostępu do w/w sprzętów i przedmiotów.

·       Nauczyciele wychowania fizycznego są zobligowani do przestrzegania zasady czyszczenia lub dezynfekowania przyborów do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywanych podczas zajęć.

·       Obostrzenia związane z sytuacją pandemiczną podczas musztr w klasach i w grupach o charakterze mundurowym określa Regulamin Musztr ( zał. nr 1).

·       Wietrzenie sal lekcyjnych (w tym sal katechetycznych) w czasie przerw  będzie należały jak dotychczas do obowiązków uczniów dyżurnych. W przypadku sal (w tym sal katechetycznych), w których przebywa przez cały dzień nauki ta sama grupa uczniów, dezynfekcja na przerwach będzie ograniczona  do powierzchni, z których bezpośrednio korzysta nauczyciel podczas lekcji i będzie ona jego obowiązkiem. W innym przypadku uczniowie dyżurni będą zobowiązani do dezynfekowania powierzchni płaskich pod nadzorem kończącego lekcję nauczyciela. Wychowawcy są zobligowani do zapoznania dyżurnych z zaleceniami producenta znajdującymi się na opakowaniu środka do dezynfekcji (bardzo ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby dyżurujący oraz pozostali uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

·       Wietrzenie szatni oraz czyszczenie i dezynfekowanie przyborów do ćwiczeń wykorzystanych podczas lekcji wychowania fizycznego będzie należało do obowiązków uczniów będących w danym dniu dyżurnymi (pod nadzorem nauczyciela), chyba że kierownictwo hali sportowej zdecyduje inaczej.

·       Pracownicy obsługi są zobowiązani do wietrzenia korytarzy szkolnych przynajmniej raz na godzinę oraz do wietrzenia sal lekcyjnych przed rozpoczęciem zajęć w danym dniu i po ich zakończeniu oraz do dezynfekowania sal lekcyjnych po zakończeniu zajęć w każdym dniu.

·       Pracownicy obsługi są zobowiązani do dbania na bieżąco o czystość ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń sanitarnohigienicznych.

·       Nauczyciele , w tym wychowawcy, mają obowiązek upowszechniania wśród uczniów zasad korzystania z pomieszczeń sanitarnohigienicznych (stosowania się do umieszczonej w nich instrukcji prawidłowego mycia rąk).

·       Dezynfekcja obejmuje powierzchnie dotykowe (np. poręcze, klamki i powierzchnie płaskie, w tym blaty biurek i stolików, klawiatury i włączniki).

·       Nauczyciele prowadzący zajęcia lekcyjne w formie zblokowanej nie uwzględniają przerwy po pierwszej lekcji w bloku, natomiast kierują uczniów na przerwę tyle  minut przed zakończeniem drugiej lekcji w bloku, ile trwa najbliższa przerwa. Po rozpoczęciu ogólnej przerwy, uczniowie przebywający na niej z czasowym wyprzedzeniem wracają do sali lekcyjnej na czas jej trwania. Kolejna lekcja dla nich rozpoczyna się, jak dla pozostałych uczniów, po przerwie ogólnej.

·       Nauczyciele pełniący dyżury przed rozpoczęciem zajęć szkolnych lub podczas przerw śródlekcyjnych mają obowiązek kontrolowania stosowania się przez uczniów do obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem podczas pandemii oraz obowiązek natychmiastowego reagowania w wypadku ich nieprzestrzegania.

·       Nauczyciele pełniący dyżury na parterze lub na boisku szkolnym są zobowiązani do zapobiegania tłumnemu wchodzeniu na teren szkoły uczniów rozpoczynających zajęcia w danym dniu. Ma to na celu zachowanie bezpiecznego dystansu między uczniami podczas przerw śródlekcyjnych ( w tym uniknięcie tłoczenia się przy uczniowskich szafkach).

·       Nauczyciele są zobowiązani do dopilnowania przestrzegania przez uczniów zasad higieny osobistej. Wychowawcy mają obowiązek te zasady upowszechniać, a dyżurujący na przerwach śródlekcyjnych nauczyciele- dbać o to, aby uczniowie ich przestrzegali (mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety).

·       Opiekunowie sal lekcyjnych ( dotyczy to również sali gimnastycznej i sal katechetycznych) oraz nauczyciele w nich uczący mają obowiązek wzmożonej dbałości o utrzymywanie w nich czystości i porządku.

·       Uczniowie są zobligowani do posiadania własnych przyborów i podręczników, które znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub w jego szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi.

·       Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły w czasie przerw.

·       Nauczyciele wychowania fizycznego są zobligowani do ograniczenia ćwiczeń i gier kontaktowych oraz do odbywania zajęć, jeśli to możliwe, na świeżym powietrzu.

·       Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

·       Na zajęciach pozalekcyjnych organizowanych  w szkole obowiązują odpowiednio zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych (szczegółowe informacje dotyczące tej formy zajęć zostaną udostępnione w odrębnej instrukcji).

·       Nauczyciel realizujący nauczanie indywidualne w domu ucznia jest zobligowany do zachowania bezpiecznej odległości podczas zajęć (1,5 m), a gdy nie jest to możliwe- do zakrywania nosa i ust (te same zasady dotyczą ucznia). Ma też obowiązek mycia rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekowania po przyjściu do domu ucznia.

·       Obowiązkiem rodziców (opiekunów) ucznia nauczanego indywidualnie jest wietrzenie pomieszczenia, w którym odbywa się nauka oraz mycie/dezynfekowanie znajdujących się w nim powierzchni dotykowych przed i po zajęciach. Do rodziców (opiekunów) ucznia należy też dbanie o to, aby w pomieszczeniu podczas lekcji nie przebywały osoby trzecie.

·       Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy będą podlegać obowiązującym na terenie szkoły zasadom bezpieczeństwa w okresie pandemii. Będzie obowiązywać konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece (zał. nr 2).

·       W okresie pandemii nie będą podejmowane inicjatywy wymagające bezpośredniego kontaktu uczniów XIV LO z uczniami innych szkół.

·       Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy są udostępnione w odrębnej informacji (zał. nr 3).

·       Wychowawcy klas są zobowiązani do zapoznania uczniów z niniejszym regulaminem.

·       Wychowawcy klas są zobowiązani do przedstawienia niniejszego regulaminu rodzicom oraz do zapoznania ich z opracowanymi przez MEN, MZ i GIS zasadami postępowania, których przestrzeganie zwiększa bezpieczeństwo po powrocie uczniów do szkół.

·       Nauczyciel lub inny pracownik szkoły, który stwierdzi pojawienie się objawów chorobowych, mogących sugerować zakażenie koronawirusem, u ucznia, jest zobowiązany odizolować go od innych osób (umieścić w pomieszczeniu przeznaczonym na izolatkę) i poinformować o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły, który przedsięweźmie dalsze działania.

·       W przypadku zakwalifikowania Katowic do strefy podwyższonego zagrożenia pandemicznego, dyrektor szkoły jest zobligowany do wprowadzenia na terenie szkoły obowiązujących w tej strefie obostrzeń.

·       Dyrektor szkoły na podstawie własnej oceny stopnia zagrożenia pandemicznego na terenie szkoły może wprowadzić dodatkowe obostrzenia np. obowiązek zakrywania nosa i ust podczas pobytu w szkole, zakaz organizowania wycieczek, uroczystości szkolnych itp.

·       Nauczyciele prowadzący zajęcia lekcyjne w formie zblokowanej nie uwzględniają przerwy po pierwszej lekcji w bloku, natomiast kierują uczniów na przerwę tyle  minut przed zakończeniem drugiej lekcji w bloku, ile trwa najbliższa przerwa. Po rozpoczęciu ogólnej przerwy, uczniowie przebywający na niej z czasowym wyprzedzeniem wracają do sali lekcyjnej na czas jej trwania. Kolejna lekcja dla nich rozpoczyna się, jak dla pozostałych uczniów, po przerwie ogólnej ( wprowadzono 6.09.2020r. ).

 

Zasady korzystania z biblioteki szkolnej

                                                                                             Rok szkolny 2020/2021

                                                                                                            (zał. nr 1)

 1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie udostępniony w dzienniku elektronicznym.
 2. W pomieszczeniach biblioteki nie może przebywać jednocześnie więcej niż 8 osób, przy stoliku
  w czytelni może usiąść 1 osoba.
 3. Strefa wypożyczalni (magazynowania zbiorów) jest dostępna tylko dla bibliotekarza.
 4. Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję klamek, blatów, włączników światła i innych powierzchni lub elementów wyposażenia często używanych co najmniej raz dziennie.
 5. Zaleca się, aby bibliotekarz w trakcie obsługi czytelników używał rękawiczek oraz osłony nosa
  i ust.
 6. Po przyjęciu książek od czytelnika należy każdorazowo zdezynfekować ręce i zdezynfekować blat, na którym leżały książki.
 7. Przyjęte materiały biblioteczne (książki, płyty, gry, czasopisma itp.) należy odłożyć do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki, oznaczone datą zwrotu, odizolowane od innych egzemplarzy na okres:
 • 2 dni w przypadku dokumentów papierowych lub tekturowych,
 • 72h w przypadku dokumentów zafoliowanych lub plastikowych.

 

     8. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami opartymi na detergentach i alkoholu ze względu na szkodliwe działanie tych substancji na materiały  

         biblioteczne.

 

REGULAMIN TRENINGU MUSZTRY

KLAS MUNDUROWYCH XIV LO w KATOWICACH

                                                                                                   Rok szkolny 2020/2021

                                                                                                                 (zał. nr 2)

 1. Treningi mogą odbywać się w ramach określonych godzin lekcyjnych według planu przygotowanego przez Szefa Wyszkolenia Mundurowego XIV LO w Katowicach i zatwierdzonego przez Dyrektora placówki.
 2. Treningi prowadzą tylko i wyłącznie wyznaczeni Uczniowie wiodący, Osoby pomocnicze oraz będący w rezerwie i dyspozycji osób wiodących zwane dalej Dowódcami – zgodnie z wykazem Opiekunów Klas pierwszych w zakresie Musztry indywidualnej i zespołowej zatwierdzonym przez Dyrektora placówki.
 3. Przeprowadzenie treningu Dowódca przed każdym treningiem ustala z Nauczycielem Opiekunem i uzyskuje jego zgodę oraz uzgadnia miejsce prowadzenia treningu.
 4. Nauczyciel Opiekun ma prawo podjąć decyzję o odwołaniu treningu w wyjątkowych i uzasadnionych okolicznościach podyktowanych np. względami bezpieczeństwa lub warunkami atmosferycznymi o czym niezwłocznie informuje Dyrektora oraz Wychowawcę i Szefa Wyszkolenia Mundurowego.
 5. Jeżeli Nauczyciel Opiekun ma zastrzeżenia do strony merytorycznej treningu, stosowanych metod itp. może przerwać trening. Po jego zakończeniu należy swoje uwagi przekazać Dyrektorowi i Szefowi Wyszkolenia Mundurowego.
 6. Za bezpieczeństwo, stosowanie właściwych norm społecznych i kulturalnego zachowania podczas treningu odpowiada Nauczyciel Opiekun.
 7. Za opanowanie poszczególnych elementów musztry odpowiadają Uczniowie wiodący w poszczególnych grupach.
 8. Treningi w terminach innych niż podane w Planie musztry zatwierdzonym przez Dyrektora placówki na dany tydzień są zabronione.
 9. Wszyscy uczestnicy treningów, którzy są osłabieni, mają kaszel i podwyższona temperaturę nie mogą uczestniczyć w treningu musztry zgodnie z wytycznymi dla zajęć w szkołach.
 10. Treningi musztry muszą uwzględniać wytyczne ministerialne dotyczące zachowania odpowiedniego dystansu między ćwiczącymi uczniami.
 11. Trening musztry rozpoczyna się i kończy dezynfekcją rąk uczestników. Nauczyciele Opiekunowie są odpowiedzialni za realizację niniejszego punktu regulaminu.
 12. Wynikłe z treści regulaminu spory rozstrzyga Dyrektor placówki po zasięgnięciu opinii Szefa Wyszkolenia Mundurowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 13. Uczestnicy treningów oraz Nauczyciele Opiekunowie zapoznają się z niniejszym regulaminem  przyjmują jego treść do wiadomości i stosowania składając czytelny podpis na karcie zapoznania.

Regulamin korzystania z gabinetu profilaktyki medycznej

Rok szkolny 2020/2021

(zał. nr 3)

 

Gabinet profilaktyki medycznej funkcjonuje w okresie pandemii zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez NFZ tj.

wtorek, czwartek   07.30-11.00

piątek 07.30-12.00

Gabinet wyposażony jest w środki do dezynfekcji rąk, a także powierzchni płaskich. Stolik zabiegowy jest dezynfekowany przed i po pracy; kozetka i podest wagi- po każdym uczniu.

Termometr jest dezynfekowany po każdym uczniu, szafki medyczne- raz w tygodniu.

Ponadto gabinet jest wyposażony w rękawiczki jednorazowe, przyłbice, maseczki i fartuchy fizelinowe.

Do gabinetu można wchodzić pojedynczo. Wchodząc, trzeba zdezynfekować ręce oraz zasłonić usta i nos.

W przypadku podejrzenia zachorowania na COVID-19 podejmujemy działania zgodne z procedurami.

 

REGULAMIN TRENINGU MUSZTRY

KLAS MUNDUROWYCH XIV LO w KATOWICACH

                                                                                                        Rok Szkolny 2020/21

                                                                                                                 (zał. nr 1)

 1. Treningi mogą odbywać się w ramach określonych godzin lekcyjnych według planu przygotowanego przez Szefa Wyszkolenia Mundurowego XIV LO w Katowicach i zatwierdzonego przez Dyrektora placówki.
 2. Treningi prowadzą tylko i wyłącznie wyznaczeni Uczniowie wiodący, Osoby pomocnicze oraz będący w rezerwie i dyspozycji osób wiodących zwane dalej Dowódcami – zgodnie z wykazem Opiekunów Klas pierwszych w zakresie Musztry indywidualnej i zespołowej zatwierdzonym przez Dyrektora placówki.
 3. Przeprowadzenie treningu Dowódca przed każdym treningiem ustala z Nauczycielem Opiekunem i uzyskuje jego zgodę oraz uzgadnia miejsce prowadzenia treningu.
 4. Nauczyciel Opiekun ma prawo podjąć decyzję o odwołaniu treningu w wyjątkowych i uzasadnionych okolicznościach podyktowanych np. względami bezpieczeństwa lub warunkami atmosferycznymi o czym niezwłocznie informuje Dyrektora oraz Wychowawcę i Szefa Wyszkolenia Mundurowego.
 5. Jeżeli Nauczyciel Opiekun ma zastrzeżenia do strony merytorycznej treningu, stosowanych metod itp. może przerwać trening. Po jego zakończeniu należy swoje uwagi przekazać Dyrektorowi i Szefowi Wyszkolenia Mundurowego.
 6. Za bezpieczeństwo, stosowanie właściwych norm społecznych i kulturalnego zachowania podczas treningu odpowiada Nauczyciel Opiekun.
 7. Za opanowanie poszczególnych elementów musztry odpowiadają Uczniowie wiodący w poszczególnych grupach.
 8. Treningi w terminach innych niż podane w Planie musztry zatwierdzonym przez Dyrektora placówki na dany tydzień są zabronione.
 9. Wszyscy uczestnicy treningów, którzy są osłabieni, mają kaszel i podwyższona temperaturę nie mogą uczestniczyć w treningu musztry zgodnie z wytycznymi dla zajęć w szkołach.
 10. Treningi musztry muszą uwzględniać wytyczne ministerialne dotyczące zachowania odpowiedniego dystansu między ćwiczącymi uczniami.
 11. Trening musztry rozpoczyna się i kończy dezynfekcją rąk uczestników. Nauczyciele Opiekunowie są odpowiedzialni za realizację niniejszego punktu regulaminu.
 12. Wynikłe z treści regulaminu spory rozstrzyga Dyrektor placówki po zasięgnięciu opinii Szefa Wyszkolenia Mundurowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
 13. Uczestnicy treningów oraz Nauczyciele Opiekunowie zapoznają się z niniejszym regulaminemprzyjmują jego treść do wiadomości i stosowania składając czytelny podpis na karcie zapoznania.

Back to top